04 Lipanj 2020
Windows Media Player Winamp Real Player QuickTime

Suradnjom vlade i triju općina doći do većeg ulaganja i novih radnih mjesta

Posavska županija dobila je novu Vladu na čijem je čelu Đuro Topić, dipl. ing. elektrotehnike. Već na skupštinskom zasjedanju novi je predsjednik Vlade PŽ-a iznio smjernice rada u četverogodišnjem mandatu (2018. - 2022.).

Objasnio je planove nove Vlade, njezine ciljeve i prioritete rada te naglasio: - Razvoj Posavske županije određen je mjerama i projektima planiranim u ranije prihvaćenim dokumentima: Srednjoročnoj strategiji razvoja Posavske županije i Akcijskom planu za provedbu Reformske agende za pristupanje BiH EU-u. Jasno je kako ne možemo biti zadovoljni dinamikom realizacije istih, za što u državi kakva je BiH uvijek možemo tražiti odgovornost u nekim od ostalih razina vlasti. Komplicirana država ne smije nam biti alibi da sa svoje strane ne učinimo maksimum i zato smo opredijeljeni jako brzo izvršiti reviziju navedenih dokumenata, kao i ostalih planova, te učiniti sve u dijelu vlastitih ustavnih nadležnosti kako bismo ubrzali svoj razvoj, a time i popravili standard života stanovnika naše županije. Moramo inzistirati na strateškom i planskom razvoju i trošenju sredstava u strateški planirane, dobro osmišljene programe i projekte. Jedan od najbitnijih segmenata kvalitetnog životnog standarda leži i u pravnoj sigurnosti svakog pojedinca. Činit ćemo sve kako bismo zakonski regulirali sve oblasti života koje su u ustavnoj nadležnosti Županije. Vlada će inicirati nužne izmjene Ustava PŽ-a, usvajanje zakona o lokalnoj samoupravi kako bi se još preciznije uredile nadležnosti županije, općina i mjesnih zajednica. Pretpostavka nulte stope korupcije podrazumijeva da svi pojedinci i institucije rade 100% sukladno zakonima i propisima. A da isti budu što bliže europskima. Ovo će biti jedna od Vladinih osnovnih vodilja u radu.

Kako gledate na problem odlaska mladih iz Posavske županije?

- Svjesni smo činjenice kako ne postoji “čarobni štapić” kojim bismo preko noći popravili pravnu i materijalnu sigurnost ljudi na ovom području, a time i smanjili, odnosno zaustavili, odlazak mladih obitelji u zapadnoeuropske zemlje. Uvjeren sam, međutim, da upornim i organiziranim radom, strateškim pristupom razvoju, stvaranjem pravnog okvira u kojem će se bolje znati tko što treba raditi i za što je tko odgovoran, možemo popraviti sve segmente življenja na ovom prostoru i značajno ih približiti europskim standardima. Uz analizu i doradu svih naših strategija i planova, nužno je u tom smislu izvršiti i reorganizaciju javne uprave na razini županije, pojedinih ministarstava, uprava, ureda, agencija i službi. Jedan od glavnih ciljeva Vlade bit će pozitivna populacijska politika i revitalizacija društva kroz definiranje demografskih mjera za osiguranje porasta nataliteta i zaustavljanje trenda iseljavanja. Osigurati mladima pristupačnije obrazovanje i stručno usavršavanje te jednostavniji pristup tržištu rada i zapošljavanju jedna je od naših temeljnih obveza. Vlada će, sukladno mogućnostima proračuna, prioritet dati jačanju mjera pomoći rodiljama i doplatka za djecu. Zakonski će biti reguliran materijalni status roditelja/odgajatelja u obiteljima s četvero i više djece. Nizom mjera planiramo pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja. Nastaviti ćemo jačati sve programe koji materijalno pomažu obiteljima s djecom u nošenju značajnog dijela ukupnih troškova školovanja i zdravstvene zaštite djece.

Kako ostvariti gospodarski rast Posavske županije?

- Smjernice rada Vlade PŽ-a temelje se na izbornom programu pobjedničke koalicije stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora BiH i one se, uz ostale segmente, odnose na gospodarski rast i razvoj koji ćemo temeljiti na institucionalnoj promociji Posavine kao mjesta pogodnog za investiranje. Koordiniranim i kontinuiranim radom svih županijskih ministarstava, ureda za razvoj, triju naših općina, komora, udruga, sindikata, obrazovanih ustanova i ostalih možemo doći do novog i značajnijeg investiranja u gospodarstvo, novih radnih mjesta, ali i popravljanja statusa radnika u privatnim poduzećima. Ovdje prvenstveno mislim na uklanjanje administrativnih barijera investiranja i poslovanja te ciljane financijske potpore Županije poduzetnicima i obrtnicima koji će osiguravati rast i zapošljavanje. U promociji naših potencijala u gospodarstvu i iznalaženju novih tržišta i partnera gospodarstvenicima značajno ćemo se osloniti na dijasporu.

Među prioritetima rada naglasili ste poljoprivredu?

- Poljoprivreda je najvažnija gospodarska grana naše županije. Podržavat ćemo je kroz niz mjera i potpora poljoprivrednim proizvođačima, što će imati za cilj njihovu bolju konkurentnost na postojećim te otvaranje novih tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. U tom smislu ojačat ćemo postojeće i uspostaviti nove institucije za podršku proizvođačima te pripremiti programe boljeg upravljanja poljoprivrednim zemljištem. Izradit ćemo planove okrupnjavanja i navodnjavanja zemljišta. Jedan od prioriteta Vlade bit će razvoj institucionalnih kapaciteta koji će omogućiti pripremu i provedbu projekata, pa i iz oblasti poljoprivrede, koji će se financirati iz domaćih, a posebice pristupnih fondova Europske unije. Ovdje ćemo posebno koristiti iskustva iz Hrvatske.

Navedite neke od projekata koje također smatrate važnim za razvoj Posavske županije.

- Uz ostale, nastavit ćemo unaprjeđivati cestovnu infrastrukturu u nadležnosti Županije te pomagati općinama u rekonstrukciji i izgradnji lokalnih cesta i ulica. Inzistirat ćemo na ubrzavanju izgradnje i stavljanja u funkciju mosta i posavske dionice autoceste na koridoru Vc s popratnom infrastrukturom modernog graničnog prijelaza. Bit ćemo aktivni u pripremi projekta AC Orašje - Tuzla. Smatram kako sa županijske razine treba biti potpore svim trima općinama u projektima izgradnje vodovodnih i kanalizacijskih sustava, a novim zakonskim rješenjima unaprijedit ćemo i oblast turizma kao nedovoljno organiziranog i iskorištenog potencijala našeg prostora.

Među prioritetima usmjerili ste i prema braniteljskoj populaciji.

- Zaštita digniteta Domovinskog rata i prava branitelja i članova njihovih obitelji i dalje će biti jedan od prioriteta rada Vlade PŽ-a. U tom smislu nastavit ćemo punu primjenu Zakona o dopunskim pravima branitelja u Posavskoj županiji u ciljem pomoći u preventivnim sistematskim pregledima, liječenju, pomoći u slučaju smrti branitelja i članova njihovih obitelji te sufinanciranja troškova visokog obrazovanja djece branitelja. Nastavit ćemo s potporom obilježavanju značajnih datuma iz Domovinskog rata, kao i svih projekata braniteljskih udruga radi očuvanja istine o HVO-u i sjećanja na sve poginule i umrle branitelje. Vlada će preko resornog ministarstva biti aktivna u pomoći braniteljima koji ispunjavaju uvjete prema međudržavnom ugovoru s Hrvatskom u ostvarivanju prava na mirovine i ostala prava.

Kakvim vidite obrazovni sustav?

- Najbitnija pretpostavka ukupnog razvoja jednog prostora je suvremeni obrazovni sustav, i to prilagođen potrebama gospodarskog i javnog sektora. U tom smislu radit ćemo na uvođenju dvojnog srednjeg strukovnog obrazovanja, kao i na prilagodbi i kvaliteti smjerova fakulteta Centra studiranja u Orašju, koji djeluje pri Sveučilištu u Mostaru. U sektoru obrazovanja pred nama su sigurno najveći izazovi, uvjetovani trendom smanjivanja broja učenika, ali i ciljem razvoja suvremenog obrazovnog sustava koje ni u čemu ne smije zaostajati za najboljima u regiji. Nužne promjene zahtijevaju promjenu niza propisa i procedura, ulaganje u edukaciju kadrova, ulaganje u materijalnu opremljenost naših vrtića i škola. Cilj je stvoriti uvjete koji će motivirati nastavnike i učenike na izvrsnost. Manji broj učenika u razredima prilika je da isti dobiju više pozornosti, a time u konačnici i više znanja s kojim će izaći iz obrazovnog procesa. Zakonom o sportu uredit ćemo javno financiranje sportskih klubova, održavanje i vođenje sportskih terena i objekata, rad s djecom i mladima te profesionalni sport. Podržavat ćemo institucije koje rade na očuvanju postojećeg kulturno-tradicijskog blaga ovoga prostora i oblikovanje novih kulturnih sadržaja. Vlada će nastaviti podržavati i projekte vjerskih zajednica.

Zdravstvo je od iznimne važnosti za Posavsku županiju?

- Uz nastavak pomoći Hrvatske i Federalnog fonda solidarnosti, siguran sam kako na prostoru Posavske županije možemo imati stabilan i kvalitetan zdravstveni sektor. To primarno zahtijeva nastavak ulaganja u mlade kadrove i suvremenu medicinsku opremu. Paralelno s tim nužno je reformirati puno postojećih procedura u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti u cilju postizanja kvalitetnije i jeftinije zdravstvene zaštite osiguranika. Moramo težiti zdravstvenom sustavu jednakih uvjeta za sve u kojem će biti točno definirano koje usluge i pod kojim uvjetima mogu pružiti naše zdravstvene ustanove, a koje moramo osigurati u zdravstvenim ustanovama izvan županije. Preko postojećeg sustava socijalne zaštite nastavit ćemo skrbiti o socijalno najugroženijem dijelu stanovništva županije. Ovdje, osim suradnje s trima centrima za socijalni rad, planiramo značajno pomoći NVO sektoru koji se bavi tom problematikom.

Važna je i oblast sigurnosti građana.

- Težit ćemo profesionalnoj i dobro opremljenoj policiji kao jamstvu sigurnosti stanovništva, imovine i cijelog prostora. Radit ćemo na organiziranom sustavu civilne zaštite s modernim vatrogastvom kao njegovom najvažnijom sastavnicom. Inzistirat ćemo na izgradnji i kvalitetnom održavanju vodozaštitnih objekata u nadležnosti FBiH, kao i izmjeni svih propisa koji reguliraju segment obrane od poplava. Iz iskustva znamo da ovdje postoji značajan prostor za napredak. Županijskim Zakonom o vodama regulirat ćemo upravljanje i održavanje svih vodotoka i objekata u nadležnosti Županije i općina. Pokrenut ćemo postupak izrade plana upravljanja otpadom na području županije, koji će biti temelj zaštite okoliša, odnosno zaštite naših resursa: poljoprivrednog zemljišta i podzemnih voda, a time i zdravlja stanovnika u budućnosti. Pozivam sve međunarodne i nevladine organizacije koje će nam biti konstruktivni partneri i bez čije pomoći nećemo moći realizirati naše planove te im unaprijed zahvaljujem.

Kako za domaće projekte osigurati sredstva iz EU-a?

- Jedan od najvažnijih vanjskopolitičkih ciljeva BiH je punopravno članstvo u EU i NATO. Opredijeljeni smo da sa svoje razine kroz Mehanizam koordinacije i provedbu mjera iz Reformske agende učinimo sve da taj put bude ubrzan. Jačat ćemo kadrovske kapacitete Županijskog ureda za razvoj i europske integracije kako bismo koordinirano s našim trima općinama omogućili značajnije financiranje razvojnih projekata na prostoru županije. Sve ove aktivnosti podrazumijevaju financijsku stabilnost županijskog proračuna, kao i svih javnih fondova. Zato će financijska stabilnost i trošenje u granicama proračunom planiranoga biti obveza svih proračunskih korisnika. Jasno je da će nam za bržu realizaciju projekata biti potrebno i korištenje vanjskih izvora financiranja. Zbog toga će educiranje kadrova koji će pisati kvalitetne prijave za sredstva europskih fondova biti visoki prioritet ove Vlade.

Poruka koju želite uputiti javnosti?

- Uvjeren sam da zajedno, u konstruktivnim raspravama i s međusobnim uvažavanjem, možemo doći do rješenja koja će u pozitivnom smislu osjetiti svaki stanovnik naše županije. Vrijeme koje živimo zahtijeva nove vizije i ideje, jaku energiju i odgovornost svih onih koji su u demokratskom procesu izbora tražili i dobili čast raditi za ovaj narod i ovaj prostor. Odgovornost nas izabranih dužnosnika je najveća, međutim, naglašavam da sigurnost, razvoj i budućnost ovoga prostora ovisi u značajnoj mjeri i o svakom pojedincu. O pristupu poslu i odgovornosti svakog državnog i pravosudnog službenika i namještenika, zdravstvenog djelatnika, učitelja, nastavnika i profesora te policajca značajno ovisi standard i budućnost svih nas. Opredijeljeni smo sukladno proračunskim mogućnostima u stalnoj komunikaciji sa sindikatima raditi i na popravljanju materijalnih i ostalih prava djelatnika javnih službi.

Autor: Marko Mišković

Pročitano 370 puta

Napiši komentar

Molim upišite sva obavezna polja označena zvjezdicom (*).
Dozvoljena je uporaba HTML koda

Zadnje vijesti

Ko može ući u BiH, a ko ne može?

Ko može ući u BiH, a ko ne može?

Izmjenom odluke Vijeća ministara, od 2. juna, ulazak u BiH...

Hrvatski naučnik na korak do razvoja inovativnog serološkog testa za koronavirus

Hrvatski naučnik na korak do razvoja inovativnog serološkog testa za koronavirus

Naučni tim akademika Igora Štagljara iz Toronta na korak je...

Stručnjaci predlažu da se pisoari zamijene “mješovitim” WC kabinama

Stručnjaci predlažu da se pisoari zamijene “mješovitim” WC kabinama

Stručnjaci kažu da bi u “svijetu poslije pandemije” pisoari možda...

U Amazoniji kriminalna grupa posjekla 9.000 stabala starijih od 100 godina

U Amazoniji kriminalna grupa posjekla 9.000 stabala starijih od 100 godina

Fotograf Reutersa bio je svjedok kada je naoružana policija zaplijenila...

Novinar Avaza: “Novalić više ne može voditi Vladu Federacije BiH”

Novinar Avaza: “Novalić više ne može voditi Vladu Federacije BiH”

O aktuelnim temama, kao što je afera “Respiratori“ i ostavka...

Tužilaštvo BiH uputilo žalbu zbog puštanja na slobodu Novalića, Solaka i Hodžića

Tužilaštvo BiH uputilo žalbu zbog puštanja na slobodu Novalića, Solaka i Hodžića

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je žalbu Sudu BiH na...

Visoki prekršajni sud zauzeo konačan stav: Thompson smije u svojoj pjesmi vikati ‘Za dom spremni’

Visoki prekršajni sud zauzeo konačan stav: Thompson smije u svojoj pjesmi vikati ‘Za dom spremni’

Marko Perković Thompson oslobođen je krivnje za kršenje javnog reda...

Državljani BiH koji žele ići u Hrvatsku moraju popuniti onlajn obrazac

Državljani BiH koji žele ići u Hrvatsku moraju popuniti onlajn obrazac

Ministarstvo unutrašnjih poslova i ministarstvo turizma Hrvatske su s ciljem...

Italija danas otvara granice za europske turiste

Italija danas otvara granice za europske turiste

Ipak, turističke prognoze prilično su sumorne. Mnogi se još uvijek...

Šest zdravstvenih problema koje liječi kantarionovo ulje

Šest zdravstvenih problema koje liječi kantarionovo ulje

Mnogi kažu kako za svaku bolest postoji određena trava, no...

Kupanje u bazenima, moru i rijekama sigurno od virusa korona

Kupanje u bazenima, moru i rijekama sigurno od virusa korona

Ljeto se uvijek povezuje s vodom, bilo da se radi...

Domaći kefir (kako se pravi, čuva i koristi)

Domaći kefir (kako se pravi, čuva i koristi)

Kefir je gust napitak koji se dobija fermentisanjem mleka. Podseća...

Nemamo efikasno pravosuđe da kazni mafijaške poteze naših političkih elita

Nemamo efikasno pravosuđe da kazni mafijaške poteze naših političkih elita

Akademik Esad Duraković gostujući u Novom danu na N1 kazao...

ČUVAJTE SE ZMIJA I KRPELJA

ČUVAJTE SE ZMIJA I KRPELJA

Higijensko epidemiološka služba u Brčko distriktu sve češće zaprima prijave...